Zaffaraya, Bern; 1986-87

Zaffaraya X7 Jürg Ramseier Fotograf Bern
Zaffaraya X9 Jürg Ramseier Fotograf Bern
Zaffaraya X5 Jürg Ramseier Fotograf Bern
Zaffaraya X3 Jürg Ramseier Fotograf Bern
Zaffaraya X1 Jürg Ramseier Fotograf Bern
Zaffaraya X6 Jürg Ramseier Fotograf Bern
Zaffaraya X4 Jürg Ramseier Fotograf Bern
Zaffaraya X2 Jürg Ramseier Fotograf Bern
Zaffaraya X8 Jürg Ramseier Fotograf Bern

← Zurück zum Archiv